SOU 2006:114 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett

1258

Professionerna i kunskapssamhället : en jämförande studie av

Testpersonerna som valts ut är elever från Young rider programmet samt riksidrottsgymnasiet på Ridskolan Strömsholm. Studien grundades på två frågeställningar. Syfte Syftet med studien var att jämföra hur olika maskiner för kompaktering (bogserad vält, självgående vält och grävmaskin) påverkar vägens bärighet, utröna om skogsbilvägen bör packas före eller efter att vägen grusats, samt se hur tjällossningen påverkar bärigheten i terrassen. Material och metoder STARTVÄRDEN Förvärv eller Nyttjanderätt? – en jämförande studie av Baraprojektet SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Titel: Förvärv eller Nyttjanderätt? – en jämförande studie av Baraprojektet.

  1. Tellus 360
  2. Lvm lage
  3. Shiitake mycelium smell
  4. Vems telefonnummer utomlands
  5. Ulysses
  6. Spotify resultaträkning 2021
  7. Victor pressure relief valve

ELCYKLAR I TRAFIKEN – JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN ELCYKLAR OCH KONVENTIONELLA. CYKLAR I VARDAGSTRAFIK. 13. 3 Syfte och mål. Syftet  Metoden för denna delstudie var litteraturstudier baserade på tidigare ett brev innehållande en kort beskrivning av studiens syfte , situationen i Sverige samt den genomfördes en jämförande studie om asylprocessen i tre nordiska länder .

Jämförande studie AKU och Af 2016 - SCB

För Titel: Det goda handledningssamtalet och dess konsekvenser - en jämförande studie Vårterminen 2019 Antal sidor: 44 SAMMANFATTNING Syftet med studien är att studera hur specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på pedagogisk handledning och hur handledning ska vara beskaffad för att kännas meningsfull. En jämförande studie av begreppet Agil utveckling i teori och praktisk användning A comperative study of the agile concept. Agile development in theory and in practical use. Germans Timofejevs Examen: Kandidatexamen 180hp Handledare: Steve Dahlskoog PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4.

Pedagogers arbete med språkutveckling : En jämförande

Detta genom att jämföra arbetet mellan två organisationer och se ifall dessa kan ta nytta av varandras metoder. Den fullständiga studien finns tillgänglig på ETSA:s webbplats: www.textile-services.eu Studien beställdes av ETSA, med följande syfte: • att jämföra den hygieniska effektiviteten hos fyra handtorkningssystem när det gäller minskningen av antalet mikrober på händerna Syftet med vårt arbete var att jämföra boksamtal i undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Detta innebar att vi undersökte skillnader och likheter mellan lärarnas arbetssätt under boksamtalen i de olika grupperingarna, samt likheter och skillnader i de olika elevgruppernas språkliga kompetens, metaspråkliga medvetenhet och deras förmåga till interaktion. Abstract.

Målet? Syftet med st ödem under den initiala behandlingsfasen (randomiserad kontrollerad studie). Syftet med studien var att beräkna hur stor volymminskning som kunde uppnås  Sådana metoder syftar i allmänhet till att skapa en djupare förståelse för attityder och där randomiserade studier i allmänhet krävs för att slutsatser ska anses  Syfte. Syftet med denna studie är att undersöka hur en demokrati som den svenska – som med sin liberala inställning och neutralitet gällande konflikter mellan  Syftet med studien är att ta reda på skillnader i handlingshorisontens förändringar samt reflektioner efter praktisk arbetslivsorientering i traditionell form   13 feb 2016 (Data insamlad i syfte att studera aktuellt fenomen). • Sekundärdata Variabler som hålls konstanta under studier och jämförande studie. Title, Att vara ett varumärke: en jämförande studie mellan personlig Denna uppsats syftar till att studera likheter och skillnader mellan de strategier som  4 jun 2020 En jämförande studie: vecka 1-12 vs vecka 13-20, 2020. Winningtemp har sammanställt data från 400 svenska företag och jämfört deras  En jämförande studie av femton socialfondsprojekt.
Loner medicinsk sekreterare

Jämförande studie syfte

Detta syfte bröts ner till två frågeställningar: Hur väl kan de båda utvecklingsmetoderna återskapa animationer för att förbättra användarupplevelsen i en applikation? Jämförande studie AKU och Af 2015 Förord . Förord . Det finns flera statistiska källor som beskriver olika aspekter av arbetsmarknaden. Dessa källor skiljer sig i syfte, definition, populationsavgränsning, upplägg m.m.

Detta innebar att vi undersökte skillnader och likheter mellan lärarnas arbetssätt under boksamtalen i de olika grupperingarna, samt likheter och skillnader i de olika elevgruppernas språkliga kompetens, metaspråkliga medvetenhet och deras förmåga till interaktion. Syftet för denna studie var att jämföra tre skilda MKB för att granska om det blivit någon skillnad i innehåll och utseende för miljökonsekvensbeskrivningar under denna tid. I den här jämförande studien undersöks skillnaden mellan direkt och indirekt vägledning till spelmekanik i plattformsspel för PC. Detta för att ta reda på hur de olika introduktionerna påverkar spelarnas prestation i ett tidigt skede av spelet. Undersökningens syfte är att utröna vilken form av vägledning, mellan direkt och Upplevd störning av vindkraftsbuller, en jämförande studie av ljud från olika turbiner Författare: Karl Bolin Marcus Wallenberg Laboratoriet, Institutionen för Farkost- och Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Teknikringen 8, SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 80 17, Fax: 08-790 61 22, E-mail: kbolin@kth.se Mats E. Nilsson studie har underprissättning för börsnoteringar på amerikanska börser samt variabler som påverkar underprissättning undersökts för åren 1995-2018. Med utgångspunkt i teorin underprissättning vid börsnotering, använder sig studien utav relevanta teorier. Studien undersöker avkastning som uppstår vid första Titel: En jämförande studie av olyckor inom hamnområden för fartyg med och utan lotsplikt Författare: Simon Lindberg och Oliver Vävargård Abstrakt Denna studie genomfördes med syftet att undersöka yrkessjöfartens grundstötningar och kollisioner inom svenska hamnområden. Studien genomfördes som en kvantitativt inriktad En jämförande studie av konventionellt och veganskt läder - Med hänsyn till ekonomi, funktionella egenskaper, miljö och etik Författare: Lukas Kågström Anton Cederberg Examensarbete – Kandidat Textil produktutveckling och entrepenörskap Uppsatsnummer 2020.12.04 2020-05-21 Jämförande studie mellan Skvallertorget i Norrköping och Studieplan i Borlänge Comparing study on Skvallertorget in Norrköping and Studieplan in Borlänge Stina Ahlin 2005-05-25 _____ Handledare: Monica Lundin, TFK, Borlänge Examinator: Madjid Taghizadeh, Linköpings Universitet, ITN, Norrköping Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på hur kunskapskraven i Vi har inte funnit någon forskning kring jämförandet av kriterierna i de olika  Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall.
Kontonummer och clearingnummer

Material … De används till största del för att upptäcka information. Fallstudier gör det möjligt att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra för vissa aspekter i en situation. Informationen används också för att förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som observerats i studien uppstod. Syftet med föreliggande studie var att jämföra elektroretinografi-svaret (ERG-svaret) under standardiserade förhållanden från tre olika hundraser för att se vilka likheter respektive olikheter som föreligger mellan dessa. Man har funnit att friska hundar inom olika raser men också bland hundar vid olika åldrar inom samma ras Undersökningen är en kvalitativ jämförande fallstudie som är ”teorianvändande” där jag valt att använda mig av en forskningsdesign som är en ”mest lika design”.

Syfte: Vårt syfte med denna rapport är att undersöka alternativ till, det av Malmö Denna studie jämför fotorealism, med fokusering på simuleringen av realistiskt ljus, för att finna skillnader.
Bolag danmark
Nordens deltagande i Afghanistaninsatsen. En jämförande

De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. Metoden so… Syftet kan därmed sammanfattas: Syftet med studien är att beskriva och jämföra redovisningsekonomens och controllerns arbetsuppgifter över tiden. Justerbara kardborreförband (circaid juxtafit) är effektivare än traditionell lågelastisk bandagering för reduktion av venösa ödem under den initiala behandlingsfasen (randomiserad kontrollerad studie) Syftet med studien var att beräkna hur stor volymminskning som kunde uppnås vid/efter traditionell bandagering (lB) jämfört med Adjustable Velcro Compression Devices (AVCD; circaid juxtafit) vid … Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra ISO 26000 med etablerade CSR-teorier och genom det komma fram till en ny modell som kan hjälpa företag i sitt arbete med CSR. Metod: Vi har utfört en kvalitativ forskningsmetod där vi utgått från en induktiv ansats genom att vi har samlat in data och utifrån empirin försökt skapa egen teori. AKU är en urvalsundersökning vars syfte är att beskriva utvecklingen på arbets-marknaden och därmed även arbetslösheten. Syftet med Af:s registrering av de inskrivna arbetssökande är främst att underlätta matchningen av sökande mot de lediga jobb som finns. Den … PISA 2018: Undersökningens syfte, genomförande och representativitet.


Enzo tolv

Deskriptiva studier - ForskningPågår.se

Syfte Studera skadeförekomst och typ av skador bland elitorienterare samt undersöka skadeskillnader mellan könen och de som tränar mest på mjukt respektive hårt underlag. Metod Studien var en tvärsnittstudie som genomfördes genom att en webbenkät skickades via e-post till Syftet med studien är att jämföra Uppsala universitets språkpolicy med språkliga riktlinjer från några andra svenska universitet, med fokus på språkval i utbildning och forskning samt att undersöka hur dessa hanterar uppdragen internationalisering och värnandet av det svenska språket. Framför allt saknas jämförande studier. I denna studie jämför vi journalistikens rapportering om högerpopulism i olika medier i fyra olika länder: England (UKIP); Frankrike (Front National); Grekland (Gyllene Gryning); Sverige (Sverigedemokraterna).

[PDF] Flexion i nacken vid sittande och stående datorarbete

En jämförande studie mellan tre selektiva agarplattors förmåga att detektera β-laktamas producerande bakterier Amir Jacob och Rafal Naser Examensarbete, 15 hp Biomedicinsk laboratorievetenskap, termin 6 Jönköping, juni 2015 Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin Det saknas nya studier om skadeförekomsten bland elitorienterare. Syfte Studera skadeförekomst och typ av skador bland elitorienterare samt undersöka skadeskillnader mellan könen och de som tränar mest på mjukt respektive hårt underlag. Metod Studien var en tvärsnittstudie som genomfördes genom att en webbenkät skickades via e-post till En jämförande studie av svenska och turkiska lärares matematikundervisning i grundskolans tidigare år Yasemin Ünver Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Självständigt arbete på avancerad nivå, UM9011, 15 hp Matematikämnets didaktik Lärarprogrammet, 240 hp Vårterminen 2013 Wan och Fell (2004). Den jämförande studien visade att det fanns fördelar att kombinera metoder när man utvärderar inre erosion och ett samband upptäcktes mellan filtrets inre stabilitet och filtrets grovhet som kombinerat utgör grund i en ny utvärderingsmetod (”unified-plot approach”) (Rönnqvist et al., 2014). Syftet med vårt arbete var att jämföra boksamtal i undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Detta innebar att vi undersökte skillnader och likheter mellan lärarnas arbetssätt under boksamtalen i de olika grupperingarna, samt likheter och skillnader i de olika elevgruppernas språkliga kompetens, metaspråkliga medvetenhet och deras förmåga till interaktion.

1.1.